Słowniczek

Psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku „Psychologia”. Posiada właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń psychologicznych – w szczególności polegających na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, udzielaniu pomocy psychologicznej.

Psycholog kliniczny to osoba, która oprócz studiów psychologicznych ukończyła specjalizację z zakresu psychologii klinicznej. Obecnie taka specjalizacja trwa 5 lat, kończy się złożeniem państwowego egzaminu, którego zdanie uprawnia do posługiwania się tytułem psychologa klinicznego (specjalisty psychologii klinicznej).

Psychoterapeuta uzależnień to osoba, która oprócz studiów wyższych (psychologia, pedagogika, resocjalizacja, pielęgniarstwo, socjologia itd.) ukończyła studium terapii uzależnień, zaliczyła staż w wybranym ośrodku odwykowym i zdała egzamin w obszarze terapii uzależnień i współuzależnienia. Posiada certyfikat wydany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Psychoterapeuta to osoba, która oprócz studiów wyższych (psychologicznych, ale również pedagogicznych, socjologicznych, lekarskich) jest w trakcie lub ukończyła dodatkowe, 4 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii – czyli specjalistycznej, świadomej i planowej metody leczenia problemów, zaburzeń ludzi w oparciu o aktualną wiedzę i badania. Istnieje lika wiodących szkół psychoterapii. Nasi terapeuci szkolą się w podejściu: humanistyczno – egzystencjalnym, Gestalt, behawioralno – poznawczym, systemowym, psychodynamicznym. Certyfikowany psychoterapeuta – to osoba, która zdała egzamin z psychoterapii przed komisją zewnętrzną do podmiotu szkolącego.

Poradnictwo psychologiczne – pomoc psychologa w rozwiązaniu kryzysów lub doświadczanych subiektywnie trudności życiowych. Odbywa się w formie kilku – kilkunastu spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.
 
Psychoterapia – służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z uciążliwymi zachowaniami, przekonaniami, myślami lub emocjami, może służyć również rozwojowi relacji interpersonalnych i umiejętności społecznych oraz poszerzać świadomość samego siebie.
 
Close Menu